10.08.21 - PLATANIAS (South Pelion)
25.08.21 - (tba)
tba.09.21 - (tba)
23.09.21 - ATHENS (MicraAsia - Fez, Keramikos)